VARIOUS COMITTE


Board of Directors

Sr.No.

Name

Designation

1

Shri.Shirish Madhukarrao Chaudhari

President

2

Shri. Sunil Madhukar Patil

Vice-President

3

Shri.Pramod Rambhau Chaudhari

Secretary

4

Shri Purshottam Yashwant Patil

 Joint Secretary

5

Shri.Nilkanth Jagannath Kale

Treasurer

6

Shri. Chandan Sudhakar Attarde

Member

7

Shri. Vinay Bhaskar Patil

Member

Local Management Committee

Sr. No.

Name

Designation

1

Shri.Shirish Madhukarrao Chaudhari

President

2

Dr. Pramod Rambhau Chaudhari

Member

3

Dr. Vinay Bhaskar Patil

Member

4

Shri. G. B. Moharir

Member

5

Shri. Ashok Shridhar Borole

Member

6

Dr. Umesh Devidas Wani

Teacher Representative

7

Dr. Rakesh Pitambar Chaudhari

Teacher Representative

8

 Dr. Bharti Promod Giakwad

Teacher Representative

9

Shri. Dhananjay Ramkrishna Mahajan

Non- Teacher Representative

10

Dr. Yashawant . G. Mahajan ( Acting Principal)

Secretary (Till 07/05/2015)

11

Dr. Umesh Wani

Secretary (from 07/05/2015

Internal Quality Assurance Cell Members

Sr. No.

Name

Designation

1

Shri.Shirish Madhukarrao Chaudhari

President ( DNCVP, Jalgaon)

2

Dr.Pramod Rambhau Chaudhari

Secretary  (DNCVP, Jalgaon)

3

Shri. B. P. Savkhedkar

External Member(Educationalist)

4

Shri. Bharat Amalkar

External Member (Social Worker)

5

Dr. Yashwant G. Mahajan

Chairman / Principal

6

Dr. Rakesh Chaudhari

Coordinator

7

Dr. Umesh Wani

Faculty Member

8

Dr. Bharati Gaikwad

Faculty Member

9

 Dr. Sham Sonawane

Faculty Member

10

Dr. Sunita Chaudhari

Faculty Member

11

Shri. Kishor Bhole

Faculty Member

12

 Shri. Dhananjay Mahajan

Non-Teaching Member